ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εκδότης: Β.Ζέρβα

Εθν. Αντίστασης 82

Πρέβεζα

Τηλ: 26820 28053 - 89250

E-mail: topfonip@otenet.gr

www.topikifoni.gr