Εκδότης: Θ. Λουλούδης

Βαλτετσίου 1

ΤΚ: 26223 Πάτρα

Τηλ: 2610/312530

Fax: 2610/312535

E-mail: pelop@pelop.gr

www.pelop.gr